งบจังหวัด

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
34
16.69
11.29
5.40
16.69
32.35%
100.00%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
2.49
2.49
31.16%
31.16%
3
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00%
99.80%
4
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
12
6.88
3.43
0.00
3.43
0.00%
49.80%
5
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
56.40
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
34.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
1
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
1.72
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
1
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
59
147.27
15.22
7.89
23.11
5.36%
15.69%
×