งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.40
0.00
0.07
0.07
18.04%
18.04%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
15.00
0.00
0.87
0.87
5.78%
5.78%
3
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
15
7.37
7.37
0.00
7.37
0.00%
100.00%
4
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
19
66.22
7.37
0.94
8.30
1.41%
12.54%
×