งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
1
7.37
0.00
7.37
7.37
100.00%
100.00%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.40
0.00
0.23
0.23
57.08%
57.08%
3
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
15.00
0.00
2.14
2.14
14.24%
14.24%
4
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
5
66.22
0.00
9.73
9.73
14.69%
14.69%
×