งบกลุ่มจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
15.00
0.00
0.87
0.87
5.78%
5.78%
2
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
15
7.37
7.37
0.00
7.37
0.00%
100.00%
3
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
18
65.82
7.37
0.87
8.23
1.31%
12.50%
×