งบกลุ่มจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
20.00
0.00
20.00
20.00
99.99%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
10.00
9.97
0.00
9.97
99.66%
3
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
1
10.00
1.30
8.65
9.95
99.47%
4
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
4
0.90
0.81
0.00
0.81
89.14%
5
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.30
0.22
0.00
0.22
74.87%
6
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
3
1.13
0.43
0.00
0.43
38.16%
7
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.95
0.60
0.00
0.60
30.71%
8
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
3
1.52
0.42
0.00
0.42
27.60%
9
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
3
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00%
10
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1
2.25
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
20
48.62
13.74
28.65
42.39
87.18%
×