งบกลุ่มจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.73
0.00
0.60
0.60
34.75%
34.75%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.30
0.00
0.06
0.06
21.37%
21.37%
3
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
39
19.15
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
21.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
35.00
0.00
1.70
1.70
4.85%
4.85%
รวม
45
77.97
0.00
2.36
2.36
3.03%
3.03%
×