งบกลุ่มจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.30
0.00
0.16
0.16
54.04%
54.04%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
35.00
0.00
15.10
15.10
43.15%
43.15%
3
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.73
0.00
0.60
0.60
34.75%
34.75%
4
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
39
19.15
17.67
1.47
19.15
7.69%
99.99%
5
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
21.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
45
77.97
17.67
17.34
35.01
22.23%
44.90%
×