งบกลุ่มจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.40
0.00
0.10
0.10
25.91%
25.91%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
15.00
0.00
1.25
1.25
8.30%
8.30%
3
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
15
7.37
7.37
0.00
7.37
0.00%
100.00%
4
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
23.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
19
66.22
7.37
1.35
8.72
2.03%
13.16%
×