งบกลุ่มจังหวัด

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
20.00
0.00
20.00
20.00
99.99%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
10.00
0.00
9.97
9.97
99.66%
3
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.30
0.11
0.00
0.11
38.09%
4
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
4
0.90
0.26
0.00
0.26
28.88%
5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
3
1.52
0.42
0.00
0.42
27.60%
6
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
5
4.95
0.60
0.00
0.60
12.10%
7
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
4
2.63
0.04
0.00
0.04
1.60%
8
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
3
0.57
0.00
0.00
0.00
0.00%
9
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
2
3.08
0.00
0.00
0.00
0.00%
10
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.41
0.00
0.00
0.00
0.00%
11
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
1
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
26
54.36
1.44
29.96
31.40
57.76%
×