งบกลุ่มจังหวัด

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
39
19.15
0.00
19.15
19.15
99.99%
99.99%
2
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.73
0.00
1.62
1.62
94.17%
94.17%
3
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
35.00
0.00
32.72
32.72
93.48%
93.48%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
0.30
0.00
0.26
0.26
86.77%
86.77%
5
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
1
21.80
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
45
77.97
0.00
53.75
53.75
68.93%
68.93%
×