สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
0.70
0.00
0.51
0.51
72.66%
72.66%
รายจ่ายภาพรวม
10
0.70
0.00
0.51
0.51
72.66%
72.66%
×