สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
0.73
0.00
0.53
0.53
73.73%
73.73%
รายจ่ายภาพรวม
11
0.73
0.00
0.53
0.53
73.73%
73.73%
×