���������.��������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
11
0.69
0.69
0.00
0.69
99.94%
รายจ่ายภาพรวม
11
0.69
0.69
0.00
0.69
99.94%
×