กอ.รมน.

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
1.50
0.00
0.76
0.76
50.53%
50.53%
รายจ่ายภาพรวม
10
1.50
0.00
0.76
0.76
50.53%
50.53%
×