กอ.รมน.

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
2.47
0.00
1.97
1.97
79.56%
79.56%
รายจ่ายภาพรวม
13
2.47
0.00
1.97
1.97
79.56%
79.56%
×