กอ.รมน.

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
2.99
0.00
2.43
2.43
81.40%
81.40%
รายจ่ายภาพรวม
15
2.99
0.00
2.43
2.43
81.40%
81.40%
×