สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
0.78
0.00
0.45
0.45
57.78%
57.78%
รายจ่ายภาพรวม
8
0.78
0.00
0.45
0.45
57.78%
57.78%
×