สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
1.75
0.00
1.32
1.32
75.40%
75.40%
รายจ่ายภาพรวม
9
1.75
0.00
1.32
1.32
75.40%
75.40%
×