สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.51
0.00
0.29
0.29
56.37%
56.37%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.51
0.00
0.29
0.29
56.37%
56.37%
×