สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.78
0.00
0.58
0.58
73.94%
73.94%
รายจ่ายลงทุน
1
20.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
6
21.77
0.00
0.58
0.58
2.65%
2.65%
×