สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.16
0.00
0.82
0.82
70.62%
70.62%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.16
0.00
0.82
0.82
70.62%
70.62%
×