���������.���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.77
0.00
0.39
0.39
51.23%
51.23%
รายจ่ายภาพรวม
5
0.77
0.00
0.39
0.39
51.23%
51.23%
×