สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.31
0.00
0.21
0.21
67.94%
67.94%
รายจ่ายภาพรวม
5
0.31
0.00
0.21
0.21
67.94%
67.94%
×