สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.46
0.00
0.41
0.41
90.65%
90.65%
รายจ่ายภาพรวม
5
0.46
0.00
0.41
0.41
90.65%
90.65%
×