สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
0.53
0.00
0.50
0.50
94.33%
94.33%
รายจ่ายลงทุน
1
0.75
0.52
0.22
0.75
30.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
1.28
0.52
0.72
1.25
56.69%
97.65%
×