���������.���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.20
0.00
0.17
0.17
83.36%
83.36%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.20
0.00
0.17
0.17
83.36%
83.36%
×