���������.���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.33
0.00
0.24
0.24
74.40%
74.40%
รายจ่ายภาพรวม
5
0.33
0.00
0.24
0.24
74.40%
74.40%
×