ด่านศุลกากรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
0.56
0.00
0.45
0.45
81.74%
81.74%
รายจ่ายลงทุน
2
3.74
3.74
0.00
3.74
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
9
4.29
3.74
0.45
4.19
10.58%
97.63%
×