ด่านศุลกากรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
0.92
0.00
0.73
0.73
78.76%
78.76%
รายจ่ายลงทุน
2
3.74
0.00
3.74
3.74
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
4.66
0.00
4.46
4.46
95.78%
95.78%
×