ด่านศุลกากรมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
1.46
0.00
1.35
1.35
92.87%
92.87%
รายจ่ายลงทุน
1
0.72
0.55
0.00
0.55
0.00%
77.09%
รายจ่ายภาพรวม
8
2.18
0.55
1.35
1.91
62.18%
87.65%
×