���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
5.75
4.47
1.07
5.54
96.28%
รายจ่ายลงทุน
1
0.88
0.88
0.00
0.88
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
4
6.63
5.35
1.07
6.42
96.77%
×