���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
0.76
0.00
0.76
0.76
99.98%
99.98%
รายจ่ายภาพรวม
7
0.76
0.00
0.76
0.76
99.98%
99.98%
×