สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.81
0.02
0.56
0.59
69.58%
72.17%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.81
0.02
0.56
0.59
69.58%
72.17%
×