สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
1.48
0.01
1.04
1.04
69.95%
70.55%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.48
0.01
1.04
1.04
69.95%
70.55%
×