สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.68
0.00
1.34
1.35
79.78%
79.95%
รายจ่ายภาพรวม
6
1.68
0.00
1.34
1.35
79.78%
79.95%
×