���������.������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
3
1.39
1.33
0.01
1.34
96.46%
รายจ่ายภาพรวม
3
1.39
1.33
0.01
1.34
96.46%
×