สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.75
0.00
0.59
0.59
78.81%
78.81%
รายจ่ายภาพรวม
4
0.75
0.00
0.59
0.59
78.81%
78.81%
×