สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
1.19
0.00
1.09
1.09
91.26%
91.26%
รายจ่ายภาพรวม
4
1.19
0.00
1.09
1.09
91.26%
91.26%
×