สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
1.95
0.00
1.41
1.41
72.23%
72.23%
รายจ่ายลงทุน
1
0.85
0.00
0.84
0.84
98.70%
98.70%
รายจ่ายภาพรวม
5
2.80
0.00
2.24
2.24
80.28%
80.28%
×