���������.������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
1.09
1.06
0.00
1.06
96.88%
รายจ่ายภาพรวม
1
1.09
1.06
0.00
1.06
96.88%
×