สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
0.85
0.00
0.50
0.50
59.18%
59.18%
รายจ่ายลงทุน
6
0.17
0.00
0.17
0.17
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
10
1.02
0.00
0.67
0.67
66.04%
66.04%
×