สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
1.63
0.00
1.23
1.23
75.68%
75.68%
รายจ่ายภาพรวม
7
1.63
0.00
1.23
1.23
75.68%
75.68%
×