สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
1.57
0.00
0.86
0.86
54.69%
54.69%
รายจ่ายภาพรวม
8
1.57
0.00
0.86
0.86
54.69%
54.69%
×