สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
3.83
0.00
2.75
2.75
71.70%
71.70%
รายจ่ายลงทุน
1
4.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
12
8.05
0.00
2.75
2.75
34.12%
34.12%
×