���������.���������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
33
8.70
7.51
0.00
7.51
86.33%
รายจ่ายภาพรวม
33
8.70
7.51
0.00
7.51
86.33%
×