นิคมสร้างตนเองคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
2.47
0.05
1.42
1.47
57.40%
59.27%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.47
0.05
1.42
1.47
57.40%
59.27%
×