นิคมสร้างตนเองคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
7
5.10
0.00
3.11
3.11
60.89%
60.89%
รายจ่ายภาพรวม
7
5.10
0.00
3.11
3.11
60.89%
60.89%
×