นิคมสร้างตนเองคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
4.22
0.00
3.29
3.29
77.96%
77.96%
รายจ่ายลงทุน
5
0.59
0.30
0.29
0.59
49.35%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
13
4.81
0.30
3.58
3.88
74.47%
80.65%
×