บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.39
0.00
1.54
1.54
64.57%
64.57%
รายจ่ายภาพรวม
6
2.39
0.00
1.54
1.54
64.57%
64.57%
×