บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
4.37
0.00
3.07
3.07
70.27%
70.27%
รายจ่ายภาพรวม
6
4.37
0.00
3.07
3.07
70.27%
70.27%
×